书名或作者
正文关键词
声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org
皇子世表四

圣祖系

胤禔圣祖第一子。康熙三十七年封直郡王,四十七年缘事革爵,雍正十二年卒,照贝子例殡葬弘昉胤禔第二子。雍正十二年封镇国公,十七年卒永扬弘昉第九子。乾隆三十八年袭辅国公,寻缘事革退
弘响允禔第十三子。乾隆三十八年封奉恩将军,四十六年卒永多弘响第一子。乾隆四十六年袭奉恩将军,嘉庆十四年卒绵亘永多子奕章绵亘子。嘉庆十四年袭奉恩将军,道光二十八年恩病告退载祃奕章子溥瑞载祃嗣子。道光二十八年袭奉恩将军,同治元年卒毓荃溥瑞第三子。同治元年袭奉恩将军,光绪十五年卒
毓英溥麟子,溥瑞嗣子。光绪十五年袭奉恩将军
胤礽圣祖第二子。康熙十四年立为皇太子,四十六年废,四十八年复立,五十一年复废。雍正二年薨,追封理亲王,谥曰密弘晰胤礽第二子。雍正元年封理郡王,六年晋理亲王,乾隆四年缘事革爵
弘晋胤礽第三子。康熙五十六年卒,照辅国公品级殡葬永璥弘晋第三子。乾隆元年封辅国公,五十二年卒
弘曣胤礽第六子。雍正六年封辅国公,乾隆十五年卒,谥曰恪僖永玮弘曣第一子。乾隆十五年袭辅国公,五十二年卒,谥曰恪勤绵俊永玮第一子。乾隆三十五年封三等奉国将军,五十五年因病告退,嘉庆三年卒奕泽绵俊第一子。乾隆五十五年袭奉恩将军,道光二十八年卒载普奕泽第三子。道光二十九年袭奉恩将军,光绪十一年卒溥荣载普子毓宽溥荣子。光绪十一年袭奉恩将军
绵侃永玮第二子。乾隆三十五年封奉恩将军,嘉庆二年卒,无嗣
绵佐永玮第五子。乾隆四十四年封三等辅国将军,五十三年袭辅国公,嘉庆十一年卒奕质绵佐第一子。嘉庆十二年袭不入八分辅国公,二十二年卒
奕赞绵佐第三子。嘉庆十七年封奉恩将军,同治八年卒,无嗣
弘晀胤礽第七子。雍正十二年封辅国公,乾隆三十四年缘事革退永增弘晀第一子。乾隆二十六年封奉恩将军,四十八年卒绵瓞永增第二子。乾隆四十九年袭奉恩将军,嘉庆七年缘事革退
永玟弘晀第五子。乾隆三十年封二等奉国将军,三十三年卒绵𤫬永玟第二子。乾隆三十三年袭奉恩将军,嘉庆十六年卒奕锦绵𤫬第三子。嘉庆十六年袭奉恩将军,咸丰元年因病告退载绩奕锦第一子。咸丰元年袭奉恩将军,十年缘事革退
永遐弘晀第七子。乾隆三十年封二等奉国将军,道光元年卒绵烈永遐第一子。乾隆四十九年封奉恩将军,嘉庆二十一年卒奕亶绵烈第二子。嘉庆二十二年袭奉恩将军,道光二十二年卒,无嗣
弘㬙胤礽第十子。乾隆元年封辅国公,四年袭理郡王,四十五年薨,谥曰恪永暧弘㬙第一子。乾隆三十五年封三等辅国将军,四十五年袭贝勒,五十三年卒绵溥永暧第二子。乾隆五十四年袭贝子,嘉庆六年卒奕灏绵溥第一子。嘉庆六年袭镇国公,道光十年缘事革退,十八年复袭辅国公,寻缘事革退载受奕灏第一子。道光十一年封辅国将军,二十八年卒福存载受第二子。道光二十九年袭奉国将军,光绪十四年卒毓均福存子。光绪十五年袭奉恩将军,宣统元年卒,无嗣
载宽奕灏第三子。道光十年袭辅国公,十八年卒
载岱奕芝子,奕灏族侄。道光十九年袭奕灏之辅国公爵,同治十三年卒溥丰载岱第一子。道光三十年封二等辅国将军,光绪元年袭辅国公,二十二年卒毓炤溥丰第四子。光绪二十二年袭辅国公
溥盛载岱第二子。道光元年封二等辅国将军,光绪十七年因病告退,二十二年卒
溥徵载岱第三子。咸丰七年封辅国将军,光绪十五年卒毓鋿溥徵子。光绪十六年袭奉国将军
溥锐载岱第六子。光绪十二年封一等奉国将军,二十一年卒,无嗣
奕魁绵溥第二子。嘉庆十四年封三等镇国将军,二十三年卒载锈奕魁子。嘉庆二十三年袭辅国将军,道光七年卒,无嗣
永育弘㬙次子。乾隆四十年奉三等奉国将军,五十九年卒绵沄永育第三子。乾隆六十年袭奉恩将军,咸丰八年卒 奕堂绵沄第三子。咸丰八年袭奉恩将军,光绪十四年卒载钰奕堂第二子。光绪十四年袭奉恩将军
永准弘㬙第五子。乾隆五十五年封一等辅国将军,嘉庆二十二年卒,无嗣
弘皖胤礽第十二子。乾隆三年封辅国公,四十年卒永浩弘皖第二子。乾隆四十年袭不入八分辅国公,四十三年卒
胤祉圣祖第三子。康熙三十七年封诚郡王,三十八年缘事降贝勒,四十八年晋诚亲王,雍正六年缘事降诚郡王,八年复封诚亲王,寻缘事革爵,十年薨,照郡王例殡葬,乾隆二年追谥曰隐弘晟胤祉第三子。康熙五十九年封世子,雍正二年缘事革退
弘暻胤祉第七子。雍正五年封镇国公,八年晋贝子,乾隆四永珊弘暻第三子。乾隆四十二年袭镇国公,嘉庆二年卒绵策永珊第三子。嘉庆二年袭辅国公,五年卒奕果绵首子,绵策嗣子。嘉庆六年袭不入八分辅国公,同治载龄奕果第一子。同治九年袭不入八分辅国公,光绪元年溥元载双子,载龄嗣子。光绪十年袭不入八分辅国公
胤祺圣祖第五子。康熙三十七年封贝勒,四十八晋恒亲王,雍正十年薨,谥曰温弘升胤祺第一子。康熙五十九年封世子,雍正五年缘事革退,乾隆十九年卒,照贝勒品级殡葬,谥曰恭恪永泽弘升第三子。乾隆四十年封不入八分辅国公,五十五年袭贝子,嘉庆十五年卒绵疆永泽第三子。嘉庆四年封三等镇国将军,十五年袭辅国公,十六年卒奕奎绵崧子,绵疆嗣子。嘉庆十六年袭镇国公,道光十五年缘事革退
绵崧永泽第四子。嘉庆四年封一等辅国将军,道光十五年袭辅国公,十七年卒奕礼绵崧子。道光十八年袭绵崧辅国公之爵,二十九年卒载茯奕礼第一子。道光十八年封二等辅国将军,二十九年袭辅国公,同治元年卒溥泉载茯第一子。同治袭不入八分辅国公,三年卒毓森溥泉子。同治四年袭不入八分辅国公
载茂奕礼第三子。道光二十四年封一等奉国将军,咸丰八年卒溥镜载茂子。咸丰八年袭奉恩将军,同治五年缘事革退
弘晊胤祺第二子。雍正三年封辅国公,五年晋镇国公,十年袭恒亲王,乾隆四十年卒,谥曰恪永馨弘晊第一子。乾隆二十一年封二等辅国将军,二十五年卒绵铨永馨第一子。乾隆二十六年袭三等奉国将军,四十年缘事革退
永勋弘晊第三子。乾隆三十年封二等奉国将军,五十一年卒绵果永勋第四子。乾隆五十一年袭奉恩将军,嘉庆二十一年卒奕徵绵果第一子。嘉庆二十四年袭奉恩将军,道光二十九年卒,无嗣
永皓弘晊第十子。乾隆四十年袭恒郡王,十三年薨,谥曰敬
弘昂胤祺第四子。雍正三年封一等镇国将军,乾隆四十年缘事革退
弘煦胤祺第六子。雍正十三年封奉恩将军,乾隆五年因病退告退永庆弘煦第二子。乾隆五年袭奉恩将军,四十二年因病告退绵彰永庆第一子。乾隆四十二年袭奉恩将军,嘉庆十五年卒,无嗣
弘曈胤祺第七子。雍正十三年封奉恩将军,乾隆六年因病告退永春弘曈第一子。乾隆六年袭奉恩将军,二十三年因病告退绵纲永春第一子。乾隆三十四年袭奉恩将军,三十五年缘事革退
永鼐弘曈第二子。乾隆六年袭奉恩将军,寻卒
胤祚圣祖第六子。早卒
胤祐圣祖第七子。康熙三十九年封贝勒,四十八年晋淳郡王,雍正元年晋淳亲王,八年薨,谥曰度弘曙胤祐第一子。雍正元年封世子,五年缘事革退
弘晫胤祐第二子。乾隆八年封辅国将军,八年卒永玒弘晫第二子。乾隆九年袭奉国将军,十七年卒
永庄弘晫第三子。乾隆十八年袭奉恩将军,四十二年因病告退
弘暻胤祐第六子。雍正五年封世子,八年袭淳郡王,乾隆四十二年薨,谥曰慎永鋆弘暻第八子。乾隆四十三年袭贝勒,嘉庆二十五年卒绵清永鋆第二子。嘉庆十七年封一等奉国将军,道光元年袭贝子,咸丰元年卒奕梁绵清第四子。道光十八年封三等镇国将军,咸丰元年袭镇国公,同治十一年加贝子衔,光绪十三年卒载㷇奕梁第六子。光绪十三年袭镇国公,二十年卒溥坤载㷇子。光绪二十一年袭镇国公
奕权绵清第五子。道光二十四年封二等辅国将军,同治三年卒,无嗣
奕榕绵清第六子。道光二十四年封奉恩将军,光绪元年缘事革退
奕枫绵清第十二子。咸丰元年封奉恩将军,光绪七年卒载炜载枫第三子。光绪八年袭奉恩将军
绵浸永鋆第三子。道光六年封一等辅国将军,同治十年卒,无嗣
绵洵永鋆第五子。道光六年封奉恩将军,咸丰八年卒奕植绵洵第一子。咸丰九年袭奉恩将军,光绪十二年卒载煜奕植第一子。光绪十三年袭奉恩将军
绵净永鋆第六子。道光六年封奉恩将军,咸丰九年卒奕梅绵净第一子。咸丰十年袭奉恩将军,同治元年缘事革退
绵淑永鋆第七子。道光六年封奉恩将军,二十七年卒奕桦绵淑第一子。道光二十七年袭奉恩将军,同治元年缘事革退
弘泰胤祐第七子。乾隆八年封三等奉国将军,二十二年卒
胤祀圣祖第八子。康熙三十七年封贝勒,六十一年晋廉亲王,雍正四年以罪革爵
胤禟圣祖第九子。康熙四十八年封贝子,雍正三年以罪革爵弘晸胤禟第一子。乾隆四十七年封不入八分辅国公,四十八年缘事革退
胤䄉圣祖第十子。康熙四十八年封敦郡王,雍正二年以罪革爵,乾隆二年封辅国公品级,六年卒,照贝子例殡葬
胤禌圣祖第十一子,早卒
胤祹圣祖第十二子。康熙四十八年封贝子,六十一年晋履郡王,雍正元年缘事降贝子,二年降镇国公,八年复封履郡王,十三年晋履亲王,乾隆二十八薨,以高宗第四子永珹为嗣弘昆胤祹第五子。乾隆十五年卒,照世子例殡葬
胤祥圣祖第十三子。康熙六十一年封怡亲王,雍正八年薨,谥曰贤弘昌胤祥第一子。雍正元年封贝子,十三年晋贝勒,乾隆四年缘事革退
弘暾胤祥第三子。雍正六年卒,照贝勒例殡葬永喜弘皎第一子,弘暾嗣子。雍正八年袭贝勒,九年卒,无嗣
弘皎胤祥第四子。雍正八年封宁郡王,乾隆二十九年薨,谥曰良永福弘皎第二子。乾隆二十九年袭贝勒,四十七年薨,谥曰恭恪,同治三年追封怡亲王绵誉永福第四子。乾隆四十七年袭贝勒,道光二十三年卒,同治三年追封怡亲王奕蘧绵誉第一子。道光元年封二等镇国将军,十九年缘事革退
奕格绵誉第三子。道光二十四年袭贝子,咸丰八年卒,同治三年追封怡亲王载敦奕格第二子。咸丰七年封三等镇国将军,八年袭镇国公,同治三年袭怡亲王,光绪十六年薨,谥曰端溥静载敦第一子。同治七年封不入八分辅国公,光绪十七年袭怡亲王,二十六年薨,寻以罪革爵
溥耀载敦第二子。光绪六年封二等镇国将军,二十六年卒毓麒溥耀子。光绪二十八年袭怡亲王
载熙奕格第七子。咸丰七年封镇国将军,光绪元年卒溥荣载熙第一子。光绪二年袭辅国将军,二十年卒,无嗣
奕连绵誉第四子。道光十三年封奉恩将军,二十九年卒,无嗣
奕珷绵誉第六子。道光十六年封一等辅国将军,光绪九年卒载孔奕珷第二子。光绪九年袭奉国将军,二十七年卒溥凯载孔第一子。光绪二十八年袭奉恩将军
溥彩载孔第二子。光绪二十三年封奉恩将军
奕存绵誉第八子。同治元年封奉恩将军,光绪二年卒载寿奕存第一子。光绪二年袭奉恩将军,十六年卒,无嗣
弘昑胤祥第六子。雍正七年卒,照贝勒品级殡葬
弘晓胤祥第七子。雍正八年袭怡亲王,乾隆四十三年薨,谥曰僖永杭弘晓第一子。乾隆三十年封三等镇国将军,四十二年卒,无嗣
永琅弘晓第二子。乾隆三十年封三等镇国将军,四十三年袭怡亲王,嘉庆四年薨,谥曰恭绵标永琅第二子。乾隆五十五年封不入八分辅国公,嘉庆四年卒,五年追封怡亲王奕勋绵标第一子。嘉庆四年袭三等镇国将军,寻袭怡亲王,二十三年薨,谥曰恪载坊奕勋第一子。嘉庆二十四年袭怡亲王,二十五年薨
载垣奕勋第二子。道光五年袭怡亲王,咸丰十一年因罪革爵,赐自尽
载坪奕勋第三子。道光十六年封三等辅国将军,二十一年卒
载圻奕勋第四子。道光十六年封三等辅国将军,同治八年卒溥纶载圻第二子。同治九年袭奉国将军,十一年卒
载增奕勋第五子。道光十六年封三等辅国将军,咸丰九年卒溥瑛载增第一子。咸丰九年袭三等奉国将军,光绪十七年卒毓寯溥瑛第二子。光绪十七年袭奉恩将军,三十一年卒,无嗣
载坤奕勋第六子。道光十八年封三等辅国将军,咸丰三年卒,无嗣
载堪奕勋第七子。道光十八年封三等辅国将军,咸丰十一年卒溥义载堪第一子。咸丰十一年袭奉国将军,光绪九年卒毓秀溥仪第一子。光绪九年袭奉恩将军,十二年卒,无嗣
永迈弘晓第八子。乾隆五十五年封三等辅国将军,嘉庆四年卒,无嗣
载泰胤祥第五世孙,奕增子。同治元年袭载垣所降之不入八分辅国公,三年袭载敦所遗之辅国公,五年缘事革退
载帛胤祥第五世孙,奕协子。同治五年袭载泰所遗之辅国公
胤祯圣祖第十四子。康熙四十八年封贝子,雍正元年晋郡王,三年缘事降贝子,四年革爵,乾隆二年封辅国公,十二年晋贝勒,十三年复封恂郡王,二十年薨,谥曰勤弘春胤祯第一子。雍正元年封贝子,二年缘事革退,四年封镇国公,六年晋贝子,九年晋贝勒,十一年晋泰郡王,十二年缘事降贝子,十三年革退永晋弘春子。绵备永晋子。奕山绵备子。道光二十七年封一等镇国将军,光绪四年卒载鷟奕山第二子。咸丰元年封三等辅国将军,光绪二年卒溥翰载鷟第一子。咸丰七年封奉国将军,光绪四年袭辅国将军,十二年告退毓照溥翰第三子。光绪十三年袭奉国将军
弘明胤祯第二子。雍正十三年封贝勒,乾隆三十二年薨,谥曰恭勤永忠弘明第一子。乾隆二十一年封三等辅国将军,五十八年卒绵算永忠第五子。乾隆五十八年袭奉国将军,道光二十四年卒
永硕弘明第二子。乾隆二十二年封三等辅国将军,三十二年袭贝子,嘉庆十三年卒绵龄永硕第三子。乾隆六十年封三等辅国将军,嘉庆十三年袭镇国公,道光四年卒奕兴绵龄第四子。道光四年袭镇国公,咸丰八年卒载森奕兴第二子。咸丰八年袭不入八分镇国公,光绪十三年卒溥博载森第一子。光绪十三年袭不入八分镇国公,二十年卒
溥多载森第二子。光绪二十一年袭不入八分镇国公
载国载兴第三子。同治七年封三等辅国将军,光绪三十一年卒,无嗣
绵赞永硕第四子。嘉庆四年封二等辅国将军,二十三年卒奕诚绵赞第一子载桂奕诚子。嘉庆二十四年袭奉国将军,同治五年卒
奕谱绵赞第二子。道光元年封奉国将军,十四年卒,无嗣
奕洽绵赞第三子。道光四年封奉国将军,同治七年卒载荷奕洽第一子。咸丰七年封奉恩将军,光绪十一年卒,无嗣
载申奕洽第二子。同治三年封奉恩将军
绵榜永硕第五子。嘉庆四年封三等辅国将军,十七年缘事革退
绵默永硕第六子。嘉庆四年封奉恩将军,咸丰四年卒奕班绵默第一子。咸丰四年袭奉恩将军,光绪元年卒,无嗣
绵翱永硕第七子。嘉庆十四年封奉恩将军,道光九年缘事革退
绵翔永硕第八子。嘉庆十七年封奉恩将军,道光二年卒奕萃绵翔第一子。道光三年袭奉恩将军,咸丰八年卒载策奕萃第一子。咸丰八年袭奉恩将军,光绪四年卒,无嗣
永恬弘明第三子。乾隆二十二年封一等奉国将军,三十二年卒绵旭永恬第一子。乾隆三十二年袭奉恩将军,嘉庆十八年卒奕湄绵旭第一子。嘉庆十八年袭奉恩将军,道光六年阵亡于和阗
奕道绵旭第四子。道光七年袭奉恩将军,二十四年卒,袭次已尽,不袭
永梯弘明第四子。乾隆二十七年封一等奉国将军,五十五年因病告退绵款永梯第一子。乾隆五十六年袭奉恩将军,道光六年卒奕朴绵款第二子。道光六年袭奉恩将军,咸丰九年卒载屯奕朴第一子。咸丰九年袭奉恩将军,光绪七年因病告退,二十一年卒。袭次已尽,不袭
胤祦圣祖第十五子。雍正四年封贝勒,八年晋愉郡王,九年薨,谥曰恪弘庆胤祦第三子。雍正九年袭愉郡王,乾隆三十四年薨,谥曰恭永珔弘庆第一子。乾隆三十五年袭贝勒,嘉庆二十五年卒绵岫永珔第一子。嘉庆七年封镇国将军,道光元年袭贝子,三十年卒奕橚绵岫第一子。道光九年封二等辅国将军,三十年袭镇国公,同治五年卒载恷奕橚第一子。咸丰七年封一等镇国将军,九年卒,无嗣
载璨奕橚第二子。咸丰七年封辅国将军,同治五年袭辅国公,光绪十一年卒溥钊载霞子,载璨嗣子。光绪十一年袭辅国公
奕枨绵岫第三子。咸丰七年封二等辅国将军,光绪十三年卒载霖奕枨第一子。同治七年封奉国将军,光绪十五年卒,无嗣
载光奕枨第四子。光绪三年封奉国将军溥培载光第一子。光绪三十二年封奉恩将军
载燕奕枨第六子。光绪三年封奉国将军,宣统三年卒溥坪载燕子。光绪三十二年封奉恩将军
奕楸绵岫第四子。咸丰七年封二等辅国将军,同治三年卒,无嗣
奕根绵岫第七子。咸丰七年封奉恩将军,十一年卒,无嗣
奕楠载庄

https://ctext.org/library.pl?if=gb&file=15929&by_title=%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF&page=91