书名或作者
正文关键词
声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org
卷七十四


卷七十四 第 1a 页 WYG1479-0991c.png
钦定四库全书
 唐诗纪事卷七十四  宋 计敏夫 撰
 

 僧文秀 僧尚能 僧栖白 僧无可
 僧神颖 僧怀浚 僧应物 僧可朋
 僧云表
  僧文秀
端午诗云节分端午自谁言万古传闻为屈原堪笑楚
江空浩浩不能洗得直臣冤
卷七十四 第 1b 页 WYG1479-0991d.png
秀唐末诗僧也郑谷喜秀上人相访诗有他夜松堂宿
论诗更入微之句又次韵秀上人长安寺居言怀云旧
斋松老别多年香社人稀丧乱间出寺只知趍内殿闭
门长似在深山又重访秀上人云展画长怀吴寺殿宜
茶偏赏霅溪泉又寄题诗僧秀公云灵一心传清塞心
可公吟后楚公吟近来雅道相亲少唯仰吾师所得深
好句未停无暇日旧山归老有东林吟曹孤宦甘寥落
多谢携筇数访寻秀南僧也而居长安以文章应制故
卷七十四 第 2a 页 WYG1479-0992a.png
谷送游五台诗云内殿评诗切身回心未回
  僧尚能
中秋旅怀云所畜惟骚雅兼之得固穷望乡连北斗听
雨带西风稼穑村坊远烟波路径通冥搜清绝句恰似
有神功
  僧栖白
中秋夜月云寻常三五夕不是不婵娟及到中秋半还
胜别夜圆清光凝有露皓色爽无烟自古人皆玩年来
卷七十四 第 2b 页 WYG1479-0992b.png
更一年
哭刘得仁云为爱诗名刚到此风魂雪魄去难招直教
桂子落坟上生得一枝冤始销
送造微上人游五台及礼本师云寒空金锡响欲过渭
阳津极目多来雁孤城少故人与师虽别久于法本相
亲又对清凉月中宵语宿因送僧归旧山云谈空与破邪献寿复荣家白日得何偈
青天落几花传灯皆有分化俗独无涯却入中峰寺还
卷七十四 第 3a 页 WYG1479-0992c.png
知有聚沙
曹松荐福赠白上人云才子紫檀衣明君宠顾时讲升
高座懒书荅重臣迟瓶势倾圆顶刀声落碎髭还闻穿
内禁随驾进新诗
李洞赠白上人云险倚石屏风秋涛梦越中前朝吟侣
散故国讲流终北地闻巴狖南山见碛鸿楼高惊雨阔
朩落觉城空兔满期姚监蝉稀别楚公净瓶光照客柱
杖朽生虫平地塔千尺半空灯一笼祝尧谈几句旋雁
卷七十四 第 3b 页 WYG1479-0992d.png
海潮东
洞又哭白上人云闻说孤匆卧化时首摩罗雨滴空池
吟诗堂里秋开影礼佛灯前夜照碑贺雪巳成金殿梦
看涛终负石桥期逢山对月还惆怅争得无情似祖师
  僧无可
中秋玩月云蟾宜天地静三五对阶明照耀超诸夜光
芒掩众星影寒池更澈云冷树梢青枉值中秋夜长乖
宿洞庭
卷七十四 第 4a 页 WYG1479-0993a.png
金州夏晚陪姚合员外游金州南池云柳暗青波涨
萍复嫩苔张筵白鸟下扫岸使君来洲岛秋应没荷花
晚尽开高城吹角绝驺驭尚徘徊
冬日寄僧友云敛履入寒竹安禅过漏声高杉残叶落
深井冻痕生罢磬风枝动悬灯雪屋明何当招我友乘
月上方行
白閤未归日青门又值春半天倾瀑溜数郡见庐峰(句/)
右张为取作主客图
卷七十四 第 4b 页 WYG1479-0993b.png
秋夜宿西林寄贾岛云暗虫喧暮色默思坐西林听雨
寒更尽开门落叶深昔因京邑病并起洞庭心亦是吾
兄弟迟回共至今秋日寄厉元云杨柳起秋色故人犹未还别离俱自老
少壮岂能闲夜雨吟残烛秋城忆远山何当同一见语
默此林间
庐山寺云千峰盘磴尽林寺昔年名步步入山影房房
闻水声多年人迹绝残月石阴清便可求居止安闲过
卷七十四 第 5a 页 WYG1479-0993c.png
此生
题青龙寺僧房云从谁传法印不离上方传夕磬城霜
下寒房竹月圆烟残衰朩畔客住积云边未隐沧洲去
时来于此禅
新年作云然灯朝复夕渐作长年身紫阁未归日青
又值春掩关寒过尽出定草生新自有林中趣谁惊岁
月频
赠圭峰禅师云绝壑禅床底泉分落石层露浇高顶草
卷七十四 第 5b 页 WYG1479-0993d.png
雪隐下方灯朝满倾心客溪连学道僧半旬持一食此
事有谁能
金州别姚合云日日西亭上春留到夏残言之离别易
勉以道途难山出一千里溪行三百滩松间楼月里秋
入五陵寒
姚合送无可住越州云清晨相访门前立麻履方袍一
少年懒读经文求作佛愿攻诗句觅成仙芳春山影花
连寺触夜湖声月满船今日送行偏惜别共师文字有
卷七十四 第 6a 页 WYG1479-0994a.png
因缘
李洞赠可上人云寺门和鹤倚香杉月吐秋光到思嚵
将法传来穿泱漭把诗吟去失嵌岩模糊疏卷烟岚滴
狼藉衣裳瀑布缄不断清风牙底嚼无因内殿得名衔
  僧神颖
和王季文题九华山云众岳雄分野九华镇南朝彩笔
凝空远崔嵬寄青霄龙潭古仙府灵药今不凋莹为沧
海镜烟霞作荒标造化心数奇性状精气饶玉树郁玲
卷七十四 第 6b 页 WYG1479-0994b.png
珑天籁韵萧寥寂寂寻乳窦兢兢行石桥通泉漱云母
藉草萦香苕我住幽且深君赏昏复朝稀逢发清唱片
片霜凌飙
宿严陵钓台云寒谷荒台七里洲贤人求逐水东流独
𤠔叫断青天月千古冥冥潭树秋
  僧怀浚
秭归郡僧怀浚不知何所人乾宁初知来藏往皆有神
验刺史于公以其惑众系而诘之乃以诗代通状云家
卷七十四 第 7a 页 WYG1479-0994c.png
在闽山西复西其中岁岁有莺啼如今不在莺啼处莺
在旧时啼处啼又诘之复有诗云家在闽山东复东其
中岁岁有花红而今不在花红处花在旧时红处红守
异而释之详其诗意似在海中得非杯渡之流乎出北
梦琐言
  僧应物
龙潭云石激悬流雪满湾五龙潜处野云闲暂收雷电
九峰下且饮溪潭一水间浪引浮槎依北岸波分晓日
卷七十四 第 7b 页 WYG1479-0994d.png
浸东山回瞻四面如看画须信游人不欲还
题化城寺云平高选处创莲宫一水萦流处处通画阁
昼开迟日畔禅房夜掩碧云中平川不见龙行雨幽谷
遥闻虎啸风偶与游人论法要真元浩浩理无
应物大中时江南诗僧也与罗邺唱酬作九华山记
  僧可朋
可朋丹棱人少与延让为风雅之友有诗千馀篇号玉
垒集会题洞庭诗云水涵天影阔山拔地形高赠友人
卷七十四 第 8a 页 WYG1479-0995a.png
曰来多不似客坐久却垂帘欧阳烱以此比孟郊贾岛
言其好饮酒贫无以偿酒债以诗赒之可朋自号醉髡
赠方干诗云月里岂无攀桂分湖中空赏钓鱼休杜甫
旧居云伤心尽日有啼鸟独步残春空落花寄齐巳云
唯陪北楚三千客多话东郊十八贤刘公诗话云有诗
僧读洪州滕王阁诗谓守者诗总不佳何不除却守云
僧能佳乎即吟曰洪州太白方积翠满穹苍万古遮新
月半天无夕阳守异之然南方浮屠能诗者多矣予尝
卷七十四 第 8b 页 WYG1479-0995b.png
见可朋诗云虹收千丈雨潮弄半江天又云诗因试客
分题僻棋为饶人下着低不减唐人(出诗/话)
孟昶广政十九年赐诗僧可朋钱十万帛五十疋
孟蜀欧阳迥与可朋为友是岁酷暴中欧阳命同僚纳
凉于净众寺依林亭列樽俎众方欢适寺之外皆耕者
曝背烈日种耘田击腰鼓以适倦可朋遂作耘田鼓诗
以贽欧阳众宾闷已遽命撤饮诗曰农舍田头鼓王孙
筵上鼓击鼓兮皆为鼓一何乐兮一何苦上有烈日下
卷七十四 第 9a 页 WYG1479-0995c.png
有焦土愿我天翁降之以雨令桑麻熟仓箱富不饥不
寒上下一般言虽浅近而极于理君子谓可朋諌而欧
阳善听焉
朋赋洞庭云周极八百里凝眸望则劳水涵天影阔山
拔地形高贾客停非久渔翁转几遭飒然风起处又是
鼓波涛
  僧云表
寒食诗云寒食悲看郭外春野田无处不伤神平原垒
卷七十四 第 9b 页 WYG1479-0995d.png
垒伤新冢半是去年来哭人
 
 
 
 
 
 
 唐诗纪事卷七十四