书名或作者
正文关键词
声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org
卷三十八


卷三十八 第 1a 页 WYG1479-0657c.png
钦定四库全书
 唐诗纪事卷三十八    宋 计敏夫 撰
   白居易
张为以居易为广大教化主取其读史诗云含沙射人
影虽病人不知巧言诬人罪至死人不疑掇蜂杀爱子
掩鼻戮宠姫弘恭陷萧望赵高谋李斯阴德既必报阳
祸岂虚施人事虽可罔天道终难欺明即有刑辟幽即
有神祗苟免勿私喜鬼得而诛之又取秦中吟云厚地
卷三十八 第 1b 页 WYG1479-0657d.png
植桑麻所用济生民生民理布帛所求活一身身外充
征赋上以奉君亲国家定两税本意在忧人厥初防其
淫明敕内外臣税外加一物皆以枉法论奈何岁月久
贪吏得因循役我以求宠敛求无冬春织绢未盈疋缲
丝未盈斤里胥迫我纳不许暂逡巡岁暮天地闭阴风
生破村夜深烟火尽霰雪白纷纷幼者形不蔽老者体
无温悲喘与寒气并入鼻头辛昨日输残税因窥官库
门缯帛如山积丝絮如云屯号为羡馀物随日献至尊
卷三十八 第 2a 页 WYG1479-0658a.png
夺我身上暖买尔眼前恩进入琼林库岁久化为尘又
取寓意云豫章生深山七年而后知挺高二百尺本末
皆十围天子建明堂此材独中规匠人执斤墨采度将
有期孟冬草朩枯烈火燎于陂狂风吹猛焰从根烧到
枝养培二十年方成栋梁姿一朝为灰烬柯叶无孑遗
地虽生尔材天不与尔时不如粪上芝犹有人掇之已
矣勿重陈重陈令人悲勿悲焚烧苦但悲采用迟又取
赫赫京内史奕奕中书郎昨传徵拜日恩私顾殊常貂
卷三十八 第 2b 页 WYG1479-0658b.png
冠水苍玉紫绶黄金章佩服身未暖已闻窜炎荒亲戚
不得别吞声泣路旁宾客亦已散门前雀罗张富贵来
未久倏如瓦沟霜权势言尤速瞥若石火光不如守贫
贱贫贱可久长传语宦游子且来归故乡又取得意减
别恨半酣还远程之句又人吏留不得直入故山云之
句又长生不似无生理休向青山学鍊丹之句又白发
镊不尽根在愁肠中之句又与薛涛云峨眉山势接云
霓欲逐刘郎北路迷若似剡中容昜到春风犹隔武陵
卷三十八 第 3a 页 WYG1479-0658c.png
(巳上皆/主客图)
序洛诗序云序洛诗乐天自叙在洛之乐也予历览古
今歌诗自风骚之后苏李以还(李陵苏武/为五言诗)次及鲍谢徒
迄于李杜辈其间词人闻知者累百诗章流传者钜万
观其所自多因谗冤谴逐征戍行旅冻馁病老存殁别
离情发于中文形于外故愤忧怨伤之作通计今十八
九焉世所谓文士多数奇诗人尤命薄于斯见矣又知
理安之世少离乱之时多亦明矣予不佞喜文嗜诗自
卷三十八 第 3b 页 WYG1479-0658d.png
幼及老著诗数千首以其多矣故章句在人口姓字落
诗流虽才不逮古人然所作不啻数千首作一数奇命
薄之士亦有馀矣今寿过耳顺幸无病苦官至三品免
罹饥寒此一乐也大和二年诏受刑部侍郎明年就领
河南尹事又三年病免归履道里第再受宾客分司自
三年春至八年夏至洛凡五周年作诗四百三十二首
除丧明哭子十数篇外其他皆寄怀于酒取意于琴
闲适有馀酣乐不暇苦词无一字忧叹无一声岂牵强
卷三十八 第 4a 页 WYG1479-0659a.png
所能致耶盖亦发中而形外耳斯乐也实本之于省分
知足济之以家给身闲文之以觞咏弦歌饰之以山水
风月此而不适何往而适哉兹又以重吾乐也予尝云
治世之音安以乐闲居之诗泰以适苟非理世安得闲
居故集洛诗别为序引不独记东都履道里有闲居泰
适之叟亦欲知皇唐大和岁有理世安乐之音集而序
之以候夫采诗者甲寅岁七月十日云尔
元微之长庆集序云宪宗皇帝册召天下士乐天对诏
卷三十八 第 4b 页 WYG1479-0659b.png
称旨又登甲科未几入翰林掌制诰比上书言得失因
为贺雨诗秦中吟等数十章指言天下事时人比之风
骚焉予始与乐天同校秘书前后多以诗章尤长者始
张十八古乐府李二十新歌行卢杨一裕书律诗窦七
元八绝句博取精掇编而次之号元白往还诗集众君
子得拟议于此者莫不踊跃欣喜以为盛事嗟乎言未
终而足下左转不数月而仆又继行心期索然何日成
就又可为之叹息又仆尝语足下凡人为文私于自是
卷三十八 第 5a 页 WYG1479-0659c.png
不忍于割截或失于繁多其间妍媸益又自惑必待交
友有公鉴无姑息者讨论而削夺之然后繁简当否得
其中矣况仆与足下为文尤患其多巳尚病之况他人
乎今且各纂诗笔粗为卷第待与足下相见日各出所
有终前志焉又不知相遇是何年相见在何地溘然而
至则如之何微之微之知我心哉浔阳腊月江风苦寒
岁暮鲜欢夜长无睡引笔铺纸悄然灯前有念则书言
无次第勿以繁杂为倦且以代一夕之话也微之微之
卷三十八 第 5b 页 WYG1479-0659d.png
知我心哉
 
 
 
 
 
 
 唐诗纪事卷三十八