书名或作者
正文关键词
声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org
卷三十二
卷三十二 第 1a 页 WYG0226-0597c.png
钦定四库全书
 六书故卷三十二
       宋 戴侗 撰

中 陟弓切中○而贯之中之象义也得其中曰中
 去声 古文(说文曰中和也从口丨上下通中古文籀文晁说之曰林䍐谓从○)
 (象四方上下通中也说文徐本皆作殆误也李阳冰曰同异之同亦从囗不从口盖用与中皆从中而)
 (其中不从口)或曰侯中也乡射乡侯上个五寻中十尺倍
 中以为躬规圜而贯矢焉中之象也或曰中陟用切
卷三十二 第 1b 页 WYG0226-0597d.png
 矢中的也当作 象矢中侯(卫宏说从卜中声连中为)
 曰射以释算者也象形乡射礼鹿中䰍前足跪凿背
 容八算君国中射则皮树中于郊则闾中于竟则虎
 中大夫兕中士鹿中又因之为伯仲之中谓其居伯
 与季之间也直用切
中之指事

串  尺绢切连贯为串(说文无串字患从心上贯吅吅亦声按患当以串为)
卷三十二 第 2a 页 WYG0226-0598a.png

(声又作郑渔仲曰燔肉器楚限切)诗云串夷载路(陆氏古患切)言往来


贯通也

贯 古换切从一衡毌 毌之象义也(说文曰穿物持之也)
 (毌象宝货形)借为习贯之贯古患切(别作惯掼遦古亦借用贯字)

毌之谐声

虏  郎古切虏获人民也从力从毌获者贯而系

累之也(又作掳捞摝也)

合 三合也指事(说文曰三合也从入一象三合之形徐铉曰疑但象形非从入孙氏)
 (秦入切)
卷三十二 第 2b 页 WYG0226-0598b.png

集之疑

佥  七廉切佥犹皆也书曰询谋佥同又曰佥曰

于鲧哉(说文曰皆也从吅从从)

今  居音切当时为今既往为昔(说文曰是时也从集从古)

(文及)

会  黄外切合聚也(说文曰合也从集从曾省曾益也)诗云会弁

如星(康成曰会谓弁之缝中饰之以玉皪皪而处状似星也说文作䯤曰骨摘之可会发者按)

卷三十二 第 3a 页 WYG0226-0598c.png

(会弁盖裁皮韦而会合以为弁饰其缝以玉如星也)又古外切周官司会以


岁会考岁成谓会合而计之也

八 博拔切说文曰别也象分别相北形于数七而
 加一为八

八之疑

  兵列切(说文曰分也从重八八别也亦声引孝经说曰上下有别)

之会意

乖  古怀切书传以为乖戾乖离
公  古红切无私也(说文曰平也从八从厶厶音司八犹背也韩非曰背厶为)
卷三十二 第 3b 页 WYG0226-0598d.png

(公一说八判也判厶为公)借为公侯之公

尚  时亮切加乎上也中庸曰衣锦尚絅孟子曰

草尚之风必偃又庶几也(说文曰曾也庶几也从八向声)

遂  (说文曰从意也从八豕声孙氏徐醉切)
小  私兆切眇小也(说文曰物之微也从八丨见而分之唐本从八见而八分)

(之郑渔仲曰小水之微也)


小之疑

卷三十二 第 4a 页 WYG0226-0599a.png
少  书沼切不多也(说文曰丿声)因之为少长之少去
少之谐声

省   (说文省视也从眉省从古文从囧)按省有二义其一

为省视所景切其一为减省所梗切(疑减省为本义从少囧声)


(者是也若以省视为本义从目固当从少从眉从草俱无义)

尐  子结切(说文曰少也读若辍乀声)
尔  儿氏切按书传之用尔尔通为如是之合言
卷三十二 第 4b 页 WYG0226-0599b.png
语曰铿尔舍瑟记曰骚骚尔鼎鼎尔又与而汝通


为谓人之称(说文曰词之必然也从入丨八八象乞之分散)

曾  昨棱作棱二切(说文曰词之舒也从八从曰声)按书传之

用曾与尝声义相近语曰曾是以为孝乎孟子曰


尔何曾比予于是又为曾累记曰夏则居曾巢(今作)


(橧陆氏曰本又作增又作层说文曰重屋也)楚辞曰翾飞兮翠曾古者


自祖而上通谓曾祖自孙而下通谓曾孙曾累之


义也书云惟有道曾孙周王发诗云曾孙之啬曰

卷三十二 第 5a 页 WYG0226-0599c.png

曾孙之稼曰曾孙笃之(毛氏凡曾孙皆以为成王是自王季而言也其说已)


(不通维天之命祀文王诗而曰曾孙笃之毛氏亦以为成王滋不通矣故郑氏释之曰曾犹重也自)


(孙之子而下事先祖皆称曾孙郑说得之)传曰晋侯伐齐祷于河曰曾


臣彪(杜氏曰曾臣谓末臣)盖于天地山川之久远皆以曾言


也又曾晰以曾为氏

余  以诸切书传余予通用台余吾我皆自谓之

名又为姓氏(说文曰语之舒也舍省声按金石文多作)


畾 力轨切(说文曰厽累坺土为墙壁象形累垒皆从厽雷从雨从畾象回)

 (转形古文籀文雷间有回回雷声也垒从土畾声累从系畾声藟从木藟声籀文櫑从木)
卷三十二 第 5b 页 WYG0226-0599d.png
 (畾声籀文鸓从鸟畾声籀文儡藟皆畾声徐铉曰说文无畾字雷从垒象回转之形畾不成字)
 (凡从畾者皆当从雷省按说文实阙畾字而见于他字之偏旁从畾者甚多皆言从畾而不言从雷省明)
 (畾自为一字徐氏祗欲盖许氏之阙遂以畾为不成字误矣)按本象物之重累
 之省文为畾又省而为田今累皆书为累是也 
 即畾之省也田如果之田而非土田之田也土田之
 形方果之形圜

畾之疑

卷三十二 第 6a 页 WYG0226-0600a.png
叠  徒协切累也(剔雄说古理官决罪三日得其宜乃行之从晶从宜王莽以为)

(从三日太盛改为三田按扬雄之说甚曲而不通非古也叠从畾殆取重累之义从宜未达)


云薄言震之莫不震叠即今慑字

 六书故卷三十二
卷三十二 第 6b 页 WYG0226-0600b.png