书名或作者
正文关键词
声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org
卷三
卷三 第 1a 页 WYG0226-0030a.png
钦定四库全书
 六书故卷三
       宋 戴侗 撰
天文下
火 许果切又许伟切南方之行炎而上曰火象形
火之会意

炎  于廉切火势盛炎上也从两火

炎之会意

卷三 第 1b 页 WYG0226-0030b.png
力照切燔草木也书曰若火之于原(别作燎说)


(文曰放火也又作说文曰炙也又作祭也)

黑  呼北切积烟之色也从炎从突上霝烟

所积也


黑之会意

熏  许云切烟火上出也从出省(别作熏)𡼡者火之

标其气赤黑故色之赤黑者谓之𡼡(别作纁)日之


将冥其色亦然故谓𡼡黄(别作曛楚辞曰与纁黄以为期)饮酒者

卷三 第 2a 页 WYG0226-0030c.png

畅于头目四支亦谓之𡼡(别作醺)目之闇者亦曰𡼡


(别作矄)


黑之谐声

黔  巨淹切又巨今切黑也易曰为黔喙秦谓民

黔首

黚  巨今切说文曰淡黄黑色也(别作)
黟  烟奚切又于夷切漆色黑而泽也字亦作 

(说文黳小黑子也黟黑木也按黟从黑凡黑者皆曰黟不应黑木别擅此名发之黑泽别作马之)

卷三 第 2b 页 WYG0226-0030d.png
(黑作□并非)

黫  乌闲切声义与黟通史记天官书曰黫然黑

色甚明盖黑而有光泽也(别作䵝)

黝  于纠切黑色深黝也(说文曰微青黑色也)周官阴祀用

黝牲又曰其祧则守祧黝垩之(郑司农曰读若幽幽黑也)

黪  七感切浅黑也
黛  徒得切又徒耐切青色也古用为画眉墨亦

作 (唐本说文曰或从代徐本说文无黛字)

卷三 第 3a 页 WYG0226-0031a.png
䵣  当割切说文曰白而有黑也
黤  于敢切阴黑也亦作 (徐本说文曰青黑也唐本曰果实黭)

(黮也别作[𪒠])

黯  乌减切说文曰深黑也(一说黯黡特一字别作黬[𪒠])
黡  乙减切说文曰中黑也又倚琰切黑子也
黮  徒感他感二切黤黮之象如其声又他减切

黯黮之象如其声又徒监切黮[𪒠]云起浓黑貌又


石荏切诗云翩彼飞鸮食我桑黮桑实黑熟故以

卷三 第 3b 页 WYG0226-0031b.png
名之亦作葚诗云无食桑葚亦知林切(又作椹)


徒对切黮黑气屯浓也又作 徒戴切


(别作䨴)


都故切浊黑也

黕  都感切(说文曰滓垢也)楚辞曰或黕点而污之又陟

甚切污黑透漤也(又作黵)

点  多忝切班班小黑也(曾点字晰犹端木赐字贡或作蒧已无义因之)

(又作黬说文曰虽晰而黑盖因曾点字晰而误也)又都念切

卷三 第 4a 页 WYG0226-0031c.png
黠  功八切说文曰坚黑也借为慧黠狡黠之黠

又下八切

倏  直鸠切又式竹切说文曰青黑缯发白色也

借为倏忽之倏楚辞曰倏而来兮忽而逝谓攸闇


感忽不可知也

党  他朗切说文曰不鲜也(别作曭)因之为党来党

或之义汉书曰党可以徼幸亦谓出于攸闇不可


知也因又为俶党之党(别作倘傥)又借为朋党之党多

卷三 第 4b 页 WYG0226-0031d.png
朗切乡党之名生焉五族为党五百家为党(别作挡䣊)


(说文曰挡朋群也)伯曰乡党之党当从里讹为黑

黴  府移切中久雨青黑也
皯  古旱切面黑气也(别作皯)
黓  逸织切尔雅曰太岁在壬曰玄黓
黩  徒谷切污也亦通用渎
黜  敕律切摈斥污闇也书曰三考黜陟幽明(别作)

(诎绌说文曰绌降也)

卷三 第 5a 页 WYG0226-0032a.png
䵬  达合切墨也晋羊曼州里称为䵬伯
黥  渠京切有罪者以墨涅其面也(别作黥)

炎之谐声(三)

燄  以渐切火之腾起者为燄书曰无若火始燄

(别作焰说文曰燄火行微燄燄也火光也)

㷠  良刃切列子曰马血之为转㷠也人血之为

野火也说文曰兵死及牛马之血为㷠(别作燐)

焱  甫昭切火势猛盛也故从三火(孙氏以丹切又呼狊切)
卷三 第 5b 页 WYG0226-0032b.png
淮南子曰追焱归忽(汉书曰雷动焱至又曰猋风涌而雷浮又曰武节焱逝说)


(文曰火华也高诱曰焱光中有景者按诸说焱乃燄也汉书曰凿坎寘煴火颜师古曰火无焱也与)


(猋多互用)


焱之疑(二)

荧  户扃切火光荧煌不定也冂声(说文曰屋下登烛之光从)

(冂从焱一说冂声按荧两火在冂上非屋下之义也伯曰屋下有火其光上出荧荧也)

赤  昌亦切伯曰大火之色也从火从大会意或

曰亦省声

卷三 第 6a 页 WYG0226-0032c.png

赤之会意(二)

赫  呼格切火盛大赤也(又作赩楚辞曰逴龙赩只)
𧹞  女版切面惭赤也亦作 

赤之谐声(十)

赪  止成丑成二切赤色也又作 士丧礼为

铭赪(舅驷曰浅赤色也别作浾浾赪)

赭  之也切赤黑色也
霞  何加切赤云气也汉书雷电霞辟历夜明
卷三 第 6b 页 WYG0226-0032d.png
者阳气之动者也(按此即霞字霞不当从雨)

炙  之石切肉在火上炙之义也肉之既炙为炙

之夜切又作 夕声

炊  昌垂切火气熟物也说文曰爨也吹省声
烨  匀辄切火之华采烨然(别作晔晔说文曰晔光也从日从华烨盛)

(也从火晔声俗又作皣侗谓曰火同光若烨若辉若熯若耀皆两从火日然取义于火为尤精覈故)


(定皆从火)

煽  式战切火得风愈炽也从火从扇煽之义也
卷三 第 7a 页 WYG0226-0033a.png

扇亦声诗云艳妻煽方处(别作扇说文引诗艳妻扇方处)

灰  呼回切火化为灰从又火灭可持也

火之谐声(八十有五)

然  如延切火始焚也亦作 (又作䕼)借为然否

之然然之与是声相通也又为若然之然然与如


若声相通也(正义为借义所夺火然之然加火为燃非)

焫  如悦切烧也记曰焫萧合膻芗亦作 传

曰魏犨爇僖负羁氏(说文曰蓺声徐铉曰说文无蓺字)

焚  附云切烧也(亦作焚从樊省)
卷三 第 7b 页 WYG0226-0033b.png
燔  附袁切燔犹焚也燎肉于燄因谓之燔诗云

炮之燔之燔之炙之传曰与执燔焉(别作膰㸋)

烧  式昭切烧焚焫其义一也又去声
燬  许伟切焚之尽也(别作说文曰燬火也亦火也引诗王室如)
爟  周官司爟掌行火之政令四时变国火吕氏

春秋曰爝以爟火(说文曰取火于日官名举火曰爟周礼故书曰燋杜子春曰燋)


(亦书为爟爟为私火康成曰读如予若观火之观今燕俗名汤热为观则爟火谓热火与陆德明音)

卷三 第 8a 页 WYG0226-0033c.png

(古唤切侗谓康成热火之说无理叔重亦缘周礼而立说以吕氏春秋参之得非新火之名乎举火)


(当作权汉书所谓权火举而祠若光辉属天盖以桔槔举火若权之在衡也)

炮  步交切火中完熟牲豚也(说文曰毛炙肉也)亦作炰

周礼曰歌舞牲及毛炮之豚(康成曰毛炮爓去其毛而炮之)诗云


毛炰胾羹又曰炰鳖鲙鲤记曰炮取豚若牂刲之


刳之实枣于其腹中编萑以苴之涂之以堇涂炮


之又曰后圣有作然后修火之利以炮以燔以亨


以炙(康成曰炮裹烧之也按牲之熟亨者乃先去其毛既去其毛何以言毛炮内则所言明矣)

卷三 第 8b 页 WYG0226-0033d.png
(康成所谓裹烧是也大率上古始有火化故炮燔之事为多今人取完杀鸡豚熟黄泥以抟之而煨)


(之比其熟也则毛与泥俱脱所谓毛炮也)

烙  卢各切肉类著釜中烙之或烧铁以烙物也
煼  初爪切鬲中烙物也亦作 (又作炒㷅)
煿  伯各切著釜中煿熟也
灼  之若切举火焫物也又为章灼薰灼之义书

云灼于四方又曰灼见三有俊心诗云灼灼其华


章灼同声(又作焯又通作炤诗云亦孔之炤)

卷三 第 9a 页 WYG0226-0034a.png
煨  乌灰切灰火中熟物也(说文曰盆中火)
燀  旨善切爨烹也传曰燀之以薪又因之为燀

热之义党旱切吕氏春秋曰衣不燀热谓过热如


焚也

爓  详廉切又卢咸切烧汤也(徐本说文曰火门也不可晓唐本说)

(文曰火爓爓也)凡以汤煮物皆曰爓记曰大飨腥三献爓


一献熟谓瀹之于汤未至熟也(郑康成曰爓沈肉于汤也今人呼若)


(蓝)古借用寻春秋传吴子请寻盟子贡对曰若可

卷三 第 9b 页 WYG0226-0034b.png
寻也亦可寒也(又作燖礼曰乃燖尸俎康成曰温也古文作寻或作燖说文曰燖汤)


(中瀹肉也或作从炙)又作 记曰燂汤请浴(说文燂火热也陆德)


(明曰温也又作煔楚辞曰烝凫煔鹑朱子曰瀹也又作类篇皆曰汤瀹肉也又作按爓字最)


(杂糅而其义实一从坴从炙从炎者皆无义故不取)

煎  将仙切少汁而煮之久曰煎煎之既成曰煎

去声

熬  五刀切涸煎曰熬(说文曰乾煎也或作熬)熬器曰熬去

(别作鏊)

卷三 第 10a 页 WYG0226-0034c.png
烝  煮仍切水气得火而上行也引而申之德化

所驯如气烝物书所谓烝烝乂是也(说者以为进进非也)


上者谓之烝春秋传烝于宣姜是也气之所烝杂


然毕达故有众义焉有盛多之义焉诗云天生烝


民又曰南有嘉鱼烝然罩罩蜎蜎者蜀烝在桑野


翩翩者佳烝然来思皆此义也四时之祭惟冬可


以备物祭莫盛于冬故冬祭曰烝周官中冬献禽


以享烝康成之说亦云然假借之义二诗云瞻彼

卷三 第 10b 页 WYG0226-0034d.png
中林侯薪侯烝烝薪类也又作 又云每有良


朋烝也无戎烝与正声相通犹言正尔也又上声


湿气所烝坏也

炕  口浪切炕犹酷也(又作㰠)又虚郎切燥而张也

尔雅曰守宫槐叶昼聂宵炕

酷  口到切酷乾之也又平声
煏  弼力切从火逼乾物也(别作䵗㷶)
焢  呼东切火上焢物取燥也又作 诗云樵
卷三 第 11a 页 WYG0226-0035a.png

彼桑薪卬烘于煁(别作灴)

焙  蒲妹切烘也
炀  弋亮切火旁烘物以火气扬之也庄周曰炀

者避灶

焌  仓聿切举火小灼之也周官菙氏吹其焌契

以授卜师(杜子春读为英俊之俊康成读如戈鐏之鐏谓以契拄燋火而吹之也说文曰)


(然火也又祖寸祖管二切又作淬荀子有子恶卧而淬掌)

灸  举又切灼艾也
烓  说文曰行灶也(尔雅曰曰无釜灶也然火以照物若今行灶孙愐曰口迥)
卷三 第 11b 页 WYG0226-0035b.png

(切按汉博士有炔钦苏林曰音桂桂氏族谱曰桂贞为秦博士遭秦坑儒改姓昋其孙避地又改从)


(日从火第四子居齐改为烓又渊畦切按桂炔昋炅焆颎颖炯煚纷然殽乱当以涓惠切为正)

煁  市林切诗云卬烘于煁毛氏曰烓灶也(郭璞曰今)

(之三隅灶也)

熭  于岁切束稿起火也贾谊传日中必熭盖取

明火于日也或曰会意(颜之推读若暴晒之暴非)

燧  徐醉切以镜取火于日曰金燧钻木取火曰
卷三 第 12a 页 WYG0226-0035c.png

木燧亦单作遂周官司烜氏掌以夫遂取明火于


(别作燧)又作 塞上候望者有寇则以桔槔举


火传警曰烽燧(别作燧)侗谓烽燧之燧非有异义也


候望者不能常种火有警则燧以然火而举之故


谓烽燧

烽  专容切烽燧也(又作烽)
炬  其吕切束蒸然火以照夜也(说文作苣别作)
烛  之欲切束蒸灌以膏蜡以照夜也
爝  子肖切庄周曰日月出矣爝火不息(吕氏春秋曰汤)
卷三 第 12b 页 WYG0226-0035d.png

(得伊尹爝以爟火说文曰炬火祓也别作爝又即约切)

燋  慈焦兹消子肖三切周官菙氏掌共燋契凡

卜以明火爇燋遂吹其焌契士丧礼楚焞置于燋


记曰执烛抱燋(说文曰燋所以然持火也郑康成曰燋炬也所以然火者也又曰未)


(爇曰燋楚焞契也所用灼龟侗谓楚焞以荆为焞即炬也可以然火不可以灼龟礼言楚焞置于燋)


(则燋为承炬之器叔重之说近之盖然炬以照必有器以持之如康成之说则既曰执烛矣又曰抱)


(炬可乎爇燋犹言烧灶也伯曰燋即鐎斗之鐎也)

卷三 第 13a 页 WYG0226-0036a.png
齌  在诣切火在灰中也楚辞曰信谗而齌怒(说文)

(曰吹餔疾也)

煻  徒郎切灰火也
炽  昌志切火势盛也(说文曰古文)
烈  力孽切火猛盛也因之为功烈之烈言其功

业赫盛

炰  虚交切火声势炰熇也诗云女炰炰于中国
焞  他昆切火势腾突也又吐雷切诗云啴啴焞
卷三 第 13b 页 WYG0226-0036b.png
焞如霆如雷又士丧礼卜日楚焞置于燋(郑康成曰所以)


(灼龟者又作煓)

燉  徒浑徒官二切火聚而炽也汉有燉煌郡(汉书)

(单作敦煌)

烂  郎旰切火洞彻也诗云明星有烂又曰锦衾

烂兮物得火而溃熟亦谓之烂故烂有二义为焕


烂为熟烂(别作烂烂糷瓓)

熇  火屋火各二切火声势熇然也诗云多将熇
卷三 第 14a 页 WYG0226-0036c.png

熇不可救药(又虚交切与炰通)

票  卑摇切火焱射也又铺昭切火飞起也吕氏

春秋曰突泄一票而焚宫烧积因之为票轻票疾


之义匹绍切周礼曰轻票用犬与剽通又票摇平


(说文从与同意按从既无义加一亦无说乃黾声讹为尔别作熛剽僄嫖说文票)


(火飞也熛又火飞也剽疾也僄嫖皆轻也轻行也汉书票轻票姚并单作票又别作旚说文曰旌)


(旗旚摇也)

炟  当割切火气赫胁也
焄  许云切火气也记曰其气发扬于上为昭明
卷三 第 14b 页 WYG0226-0036d.png

焄蒿悽怆(郑康成曰焄谓香臭也蒿气烝出貌也侗谓焄初无香臭义史记王温舒巧诋)


(下户之猾以焄大豪焄与熏殆一字也)

爁  鲁减切火燄所揽及也又平声
爆  北教北角二切火迸烈有声也
炐  匹降切完物遇火张起也
焮  香靳切火气所薄炙也(别作炘)传曰行火所焮
烜  易曰日以烜之(陆氏况晚切又香元切京氏曰乾也别本作暅古邓切)
卷三 第 15a 页 WYG0226-0037a.png

周官司烜氏掌以夫遂取明火于日以鉴取明水


于月中春修火禁(康成曰火也读如燬)

熯  呼旰切火气炙乾也又作 易曰燥万物

者莫熯乎火(说文曰熯从火汉省声汉从水难省声难从佳堇声徐铉曰汉从难省当)


(作堇而相承去土从大疑兼从古文汉省)

燥  苏到切得火而乾也
燠  乙六切温也又威遇切古通作奥
热  如烈切义不待训
光  如黄切惟火与日有光能照(说文曰古文)
卷三 第 15b 页 WYG0226-0037b.png

光之谐声

耀  弋笑切光采映照也亦作 诗云羔裘如

膏日出有曜(又作耀)

辉  许韦切光采发挥也光则明照辉则有耀亦

作 

焜  胡本切又去声
炫  胡犬切又去声
卷三 第 16a 页 WYG0226-0037c.png
焕  呼贯切
炜  于鬼切(说文曰盛赤也)诗云彤管有炜
煌  胡光切又作 
煜  余六切又作 
爚  余略切焜炫焕炜煌煜爚皆光耀之象
熠  域辄切又弋入切火气开阖熠熠也(类篇合熠为)

(一非)

炳  兵永切又去声(或作炳)
烺  来荡切炳烺皆光明之象
卷三 第 16b 页 WYG0226-0037d.png
熙  虚其切明也明则广被故有广义焉明则熙

乐故有乐义焉(别作熹熙又作媐说文曰悦乐也)

颎  古迥切火微明也诗云无思不忧不出于颎

亦作 (又作炅说文曰见也又作煚又俱永切)

照  之少切火光烛物也(又作炤)
寿  徒到切光被也
煇  许云切烟火之杂也诗云夜向晨廷燎有煇
卷三 第 17a 页 WYG0226-0038a.png

向晨则燎不能光而但见其煇也又王问切周官


视祲掌十煇之法郑司农曰光气也(汉书率以煇为辉非)

烟  于前切义不待释(亦作烟)
煴  于云切说文曰烟郁也又于漫切按今俗谓

烟郁不彻为煴勃又乌昆切汉书凿坎置煴火颜


师古曰火无焱也(又纡问切与熨通)

炱  徒哀切县煤也(东瓯呼徒魂切)
煤  莫回切积烟也
焦  滋消切燔之近炭也又作 (别作雥说文曰雥声)
卷三 第 17b 页 WYG0226-0038b.png

(按雥非其声类篇或作焦从雔乃得声今从之俗又省作焦说文曰灼龟不兆也按龟亦音居求)


(切)

炭  他案切燔木不至灰则为炭
烬  徐刃切火馀也省声(别作烬)
灺  徐野切又去声烛烬也
𤏖  慈廉切又将廉切火灭也
灭  许劣切火灭息也诗云赫赫宗周袤姒灭之
卷三 第 18a 页 WYG0226-0038c.png
灾  将来切害火也传曰天火曰灾又作 火

焚室屋也又作 亦通作菑引而用之凡五行


之沴害于物者皆曰灾传曰天反时为灾(又作)


火之疑(四)

㶣  (说文曰小热也干声徐铉曰干非声未详孙氏直廉切按说文籀文燮也从音饪)
耿  古幸切小明也诗云耿耿不寐亦为耿光书

云觐文王之耿光(杜林说光也圣省声说文曰耳著颊也从耳烓省声)

㷉  纡勿切又纡问切盛火于斗以案摩舒缯帛
卷三 第 18b 页 WYG0226-0038d.png
(说文曰从上案下也从𡰥又持火以㷉申缯也按从𡰥未可晓俗作郁)因之为㷉


抚之义纡谓切春秋时晋始有军㷉(俗作尉)

示  翘夷切周官天曰神人曰鬼地曰示亦作

凡神示之属皆从示又神至切显设昭示也易

 曰夫乾确然示人易矣(说文曰天垂象见吉凶所以示人也从上三垂象日月星)
 (也示神事也古文郑渔仲曰即旗也象旗形借为神示之示按日月星三垂之象牵强渔仲近)
 (之)

示之会意(五)

卷三 第 19a 页 WYG0226-0039a.png
社   常者切土神也为坛壝以祭后土氏树

以其野之所宜木故古文从土从木共工氏之子


句龙配食于社

宗  作冬切祭祖祢之室也故庙曰宗庙祧曰宗

祧祊曰宗祊祏曰宗祏器曰宗器主宗庙祭祀曰


曰宗子曰宗主职宗庙祭祀者曰宗人其正曰宗


伯诗云于以奠之宗室牖下周之宗庙在丰故丰


曰宗周文王之庙在鲁故滕谓鲁宗国晋桓叔始

卷三 第 19b 页 WYG0226-0039b.png
封于曲沃其庙在焉故晋人曰曲沃君之宗也齐


崔氏之宗庙在崔故东郭偃曰崔宗邑也必在宗


主宗族之所属也别子为祖继别者为大宗大宗


者百世不迁同姓之所共宗也继高祖者继曾祖


者继祖者继祢者曰小宗小宗者五世则迁者也


同族者宗之宗有主道焉故宗主之义无所不通


书云江汉朝宗于海海川之宗也

祭  子例切从又执肉以礼示祭之义也周官祭
卷三 第 20a 页 WYG0226-0039c.png

天神曰祀祭地示曰祭祭人鬼曰享通曰祭祀又


作 又侧界切祭周邑祭公食焉(别作)

祝  之六切辞于鬼神也周官太祝掌六祝之辞

以事鬼神示祈福祥求永贞又之又切凡福祝曰


祝恶祝曰诅传曰祝有益也诅亦有损(说文曰从示从人从)


(口侗谓宜从口省人别作咒)

算  义阙(说文曰明视以算之读若算)

示之谐声

神  食邻切精灵曰神凡神由天来者也故别而
卷三 第 20b 页 WYG0226-0039d.png

言之天曰神人曰鬼地曰示合而言之通曰神神


阳之为也鬼阴之为也其于人也魂其神而魄其


鬼也故记曰气也者神之盛也魄也者鬼之盛也


人之五藏心藏神引而申之凡虚灵变化不测者


皆曰神易曰神也者妙万物而为言也(别作说文曰神也)

祖  则古切王父曰祖自王父以上通称之引之

则凡物之所始皆曰祖田祖马祖之类是也行亦

卷三 第 21a 页 WYG0226-0040a.png

有祖将行而祭之曰祖道

祢  泥米切父没曰祢
祧  他雕切周礼守祧奄六人女祧每庙二人掌

守先王先公之庙祧其遗衣服藏焉若将祭祀则


各以其服授尸其庙则有司修除之其祧则守祧


黝垩之(祭法曰王立七庙曰考曰王考曰皇考曰显考曰祖考远庙为祧有二祧享尝乃止)


(去祧为坛去坛为墠去墠为鬼聘礼曰不腆先君之祧既拚以俟矣郑康成曰迁主所藏曰祧先公)


(之迁主藏于后稷之庙先王之迁主藏于文武之庙诸侯无祧藏于始祖之庙聘礼曰不腆先君之)

卷三 第 21b 页 WYG0226-0040b.png
(祧始祖庙也按周官女祧每庙二人则庙皆有祧非特后稷文武之庙为有祧也且尸必服其遗衣)


(服以象存也祀远庙者犹然而祀新庙者独不然乎祭法后出殆未足信也且祭法去祧为坛祧乃)


(毁之渐而康成以谓后稷文武之庙祭法诸侯无祧而康成以始祖之庙为祧祭法王有二祧而康)


(成以后稷文武之庙为祧是三祧也康成之说抑又倍乎祭法矣侗谓聘礼受诸祖祢之庙辞曰不)


(腆先君之祧谦辞也不得反僣王国之称传曰纥不佞失守宗祧子羽曰其敢爱丰氏之祧以此明)


(之诸侯大夫之庙亦皆有祧也祧盖庙中藏遗衣服之地犹生者之寝经传未有以毁庙为祧者以)


(迁毁为祧习闻康成之说者也别作)

祏  常只切春秋传郑原繁曰先君桓公命我先
卷三 第 22a 页 WYG0226-0040c.png

人典司宗祏(杜元凯曰宗庙中藏主石室也)又郑灾使祝史徙主


祏于周庙(元凯曰庙主石函也)又卫孔悝出奔使贰车反祏


子伯季子追之杀而乘其车许公为反祏得祏于


橐中(元凯曰藏主石函也说文曰宗庙主也周礼有郊宫石室一曰大夫以石为主按许公为)


(得祏于橐中非石室亦非石函矣)

禖  谟杯切吕氏月令曰玄鸟至之日以太牢祀

于高禖乃礼天子所御带以弓韣授以弓矢于高


禖之前(康成曰燕以施生时来巢人堂宇而孚乳嫁取之象也媒氏之官以为候简狄吞乙)

卷三 第 22b 页 WYG0226-0040d.png
(卵而生契后王以为媒官嘉祥而立其祠焉变媒言禖神之也按娀氏吞卵之说盖因玄鸟之诗而)


(傅会之怪淫不经不可据也高禖之神似为求子设与媒异义郑氏尤凿阙之可也)

礼  卢启切人事之节文曰礼礼莫大于事鬼神

故从示(说文曰古文)

祀  详里切礼天神曰祀祀天神者尚臭昜柴燎

燔炙为主岁一祀天故古亦谓岁为祀(别作祀)

禋  于人切语曰精意以享曰禋周礼以禋祀祀

昊天上帝舜典曰禋于六宗周书曰禋于文王武

卷三 第 23a 页 WYG0226-0041a.png禘  特计切祭帝之名礼不王不禘王者禘其祖

之所自出而以其祖配之夫别子为祖犹果覈之


去而发生别为本支也其在殷周稷契是也有天


下者既祖别子矣又推其祖之所自出而禘之报


本反始仁之至义之尽也殷祖契而禘帝喾周祖


稷而禘帝喾是也三代而上所禘皆帝也从示帝


声亦会意也祀天神莫大于郊祭地示莫隆于社

卷三 第 23b 页 WYG0226-0041b.png
享人鬼莫盛于禘郊禘天子之事守也故中庸曰


郊社之礼所以事上帝也宗庙之礼所以祀乎其


先也明乎郊社之礼禘尝之义治国其如示诸掌


乎祭统曰外祭则郊社是也内祭则大尝禘是也


以禘为祀上帝者非矣郊特牲曰飨禘有乐而食


尝无乐饮养阳气也食养阴气也故春禘而秋尝


祭义曰君子合诸天道春禘秋尝禘有乐而尝无


乐祭统曰夏祭曰禘秋祭曰尝禘者阳之盛也尝

卷三 第 24a 页 WYG0226-0041c.png

者阴之盛也古者于禘也发爵赐服顺阳义也以


是观之禘用飨礼主报气而有乐明矣其于春与


夏则不可得而详也(明堂位曰季夏六月以禘礼祀周公于太庙又曰夏礿秋)


(尝冬烝春社以明堂位言之则礿为夏祭禘为特祭非四时之祭也王制则曰春礿夏禘诸侯礿则)


(不禘禘则不尝是诸侯亦禘也殆汉博士诸生之误与中庸以尝禘为宗庙祀先之礼祭统以大禘)


(为内祭而康成于丧服小记大传则以为祖之所自出者感太微五帝之精以生木则威灵仰火则)


(赤迁怒之类是也祀之于郊而配以稷于祭法则曰祭昊天于圜丘而配以喾也是禘之礼二而郊)


(与禘反为一也缪矣)

祠  似兹切宗庙之祭春曰祠周礼曰以祠春享
卷三 第 24b 页 WYG0226-0041d.png

先王以礿夏享先王以尝秋享先王以烝冬享先


王诗云礿祠烝尝(按记载礿禘祠春夏名物错互当以周礼及诗为正)凡祭


祀亦通谓之祠

礿  以灼切宗庙之祭夏曰礿易曰东邻杀牛不

如西邻之礿祭礿薄祭也方夏物多未成故其祭


薄也又作 

祫  侯夹切大合祭也公羊传曰毁庙之主陈于
卷三 第 25a 页 WYG0226-0042a.png

太祖未毁庙之主皆升合食于太祖

祊  补盲切宗庙之祭明日绎于庙门外曰祊不

知神之所在于彼乎于此乎索求之也传曰保姓


受氏以守宗祊(别作𥛱)又太山之下郑汤沐邑名曰


(公羊传作邴)又周官中秋教治兵罗弊致禽以祀祊


(康成曰祊当为方主祭四方报成万物诗曰以社以方分房切)

祼  古玩切以郁鬯灌也祼所以报气也记曰献

之属莫重于祼宗庙之礼君执圭瓒祼大宗执璋

卷三 第 25b 页 WYG0226-0042b.png
瓒亚祼然后出迎牲又曰周人尚臭灌用鬯臭郁


合鬯臭阴达于渊泉灌以圭瓒用玉气也既灌然


后迎牲周礼郁人祭祀宾客之祼事和郁鬯以实


彝而陈之灌鬯古之上物齐祭宾客用之非特以


礼鬼神也本单作灌亦借用果后人加示

禅  时战切史记封太山禅梁父项威曰除地为

墠改曰禅神之矣详具封下(又作䄠)又为禅易孔子


曰唐虞禅夏后殷周继(亦通作嬗史记曰五年之间号令三嬗)

卷三 第 26a 页 WYG0226-0042c.png
祈  渠希切求于神也周礼太祝掌六祈一曰类

二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰说亦通用蕲

祷  都浩切恳祈也又作 
禬  古外切周官以禬礼哀围败禬国之凶荒民

之札丧又掌以时招梗禬禳之事(康成曰除灾害曰禬)

禜  为命切周官春秋祭禜传曰山川之神则水

旱厉疫之灾于是乎禜之日月星辰之神则雪霜


风雨之不时于是乎禜之(说文禜绵蕝为营以禳风雨雪霜水旱厉疫也)

卷三 第 26b 页 WYG0226-0042d.png
(康成曰谓雩禜水旱之之神为坛位如社稷)

禳  汝羊切灾害之至祀以攘厌之也(说文曰磔禳祀除厉)

(殃也康成曰却变异曰禳)

禦  鱼举切祀以禦沴也引而申之凡捍禦者皆

曰禦古亦通用御

禁  居荫切伯曰今巫者有禁祝(之又切)之术禁之

类也侗谓禦者禦之使不至禁者禁之使不行皆


始于巫祝之为故从示(说文曰吉凶之忌也)承酒尊桉亦谓

卷三 第 27a 页 WYG0226-0043a.png

之禁康成曰命之曰禁以为酒戒也(酒禁之禁别作非)

祛  丘于切祛犹驱除也
祓  敷勿切祓犹拂洗祓除不祥也周官女巫掌

岁时祓除衅浴巫祝桃茢亦祓事也

禊  胡契切祓也(后汉志曰三月上巳官民皆絜于东流水上曰洗濯祓除去宿)

(垢疢为大絜谓之禊也风俗通曰禊者絜也蔡邕曰论语莫春者浴乎沂风乎舞雩自上及下古有)


(此礼今上巳祓禊水滨盖出于此杜笃祓禊赋曰巫咸之徒秉火祈福则巫祝也韩诗曰郑国之俗)


(三月上巳之溱洧两水上秉兰草祓除不祥汉书八月祓霸水亦此义也)

祃  莫驾切诗云是类是祃记曰天子出征祃于
卷三 第 27b 页 WYG0226-0043b.png

所征之地郑康成曰祃师祭也为兵祷其礼亡(或曰)


(祭以马牲)

禂  周官甸祝禂牲禂马(杜子春曰祷也康成曰读如诛今侏大字也为)

(牲祭求肥充为马祭求肥健又作)

禨  居希渠希二切记沐稷而靧梁栉用椫栉发

晞用象栉进禨进羞工乃升歌又曰饮酒者禨者


有折俎不坐(康成曰已沐饮曰禨侗谓或有折俎至于不敢坐殆非已沐饮康成见进)

卷三 第 28a 页 WYG0226-0043c.png

(禨在靧沐后遂误以为己沐饮耳盖其礼亡)列子曰楚人鬼越人禨(今以)


(为禨祥别作淮南传曰吴人鬼越人)

秘  兵媚切密祷也汉有秘祝
斋  侧皆切将祭洁屏以致其精明也古单作亝

(说文曰籀文)

祗  旨移切敬也(别作祗)假借之义二易曰无祗悔

诗云无将大车祗自尘兮又曰亦祗以异祗搅我


心传曰祗取辱焉犹言徒尔也与止音相近又止

卷三 第 28b 页 WYG0226-0043d.png
讫切今人作只又诗云壹者之来俾我祗也祗犹


敬俟也(又作禔汉书曰禔取辱耳禔又市支切说文曰安福也汉书曰中外禔福)

福  方六切诸吉为福顺应也洪范五福一曰寿

二曰富三曰康宁四曰攸好德五曰考终命

禄  卢谷切神所富也引之为谷禄之禄
祉  敕里切福也
祜  侯古切福也
祺  渠之切福也诗云寿考维祺以介景福(毛氏曰吉)
卷三 第 29a 页 WYG0226-0044a.png

(也又作祺)

禧  虚其切福也
祚  徂故切传禄于后也徐铉曰凡祭有受胙胙

神所赉予也引而申之则为胙土胙国之义古通


作胙祚后人所加

祸  胡果切诸凶曰祸逆应也(别作祸)
祟  虽遂切鬼为祸也(说文曰籀文)
祥  似羊切吉徵也祥与妖对诸吉为祥三年之
卷三 第 29b 页 WYG0226-0044b.png
丧二十五月而除曰大祥期而练练曰小祥

祯  知盈切吉徵也中庸曰国家将兴必有祯祥

(按祯恐即贞)

祲  七寻子鸩二切吉凶之氛也周官视祲掌十

煇之法以观妖祥辨吉凶一曰祲二曰象春秋传


梓慎曰吾见赤黑之祲非祭祥也

祴  周官笙师掌教吹竽笙埙籥箫篪篴管舂

牍应雅以教祴乐钟师以钟鼓奏九夏八曰祴夏

卷三 第 30a 页 WYG0226-0044c.png

(杜子春曰祴读为陔鼓之陔客醉而出奏陔夏康成曰陔乐陔夏之乐也按笙师所掌皆竹声通谓)


(祴乐九夏皆金奏祴夏盖钟笙之合祴之本义阙之可也孙氏古哀切)

禚  职略切春秋夫人姜氏会齐侯于禚(杜氏曰齐地)
 六书故卷三
卷三 第 30b 页 WYG0226-0044d.png