书名或作者
正文关键词
声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org
卷六十二


卷六十二 第 1a 页 WYG1478-0722c.png
钦定四库全书
 诗话总龟后集卷十四  宋 阮 阅 撰
  评史门
安禄山反永王璘有窥江左之意子偒劝其取金陵史
 称薛璆李台乡等为璘谋主而不及李白白传止言
 永王璘辟为府僚璘起兵遂逃还彭泽审尔则白非
 深于璘者及观白集有永王东巡歌十一首乃曰初
 从云梦开朱邸更取金陵作小山又云我王楼舰轻
卷六十二 第 1b 页 WYG1478-0722d.png
 秦汉却似天皇欲度辽若非赞其逆谋则必无是语
 矣白既流夜即有书怀诗云半夜水军来浔阳满旌
 旃空名适自误迫胁上楼船从赐五百金弃之若浮
 烟辞官不受赏翻谪夜郎天宋中丞荐白启云遇永
 王东巡胁行中道乃用白述怀意以拭其过尔孔
 巢父亦为永王所辟巢父察其必败洁身潜遁由是
 知名使白如巢父之计则安得有夜郎之谪哉老杜
 送巢父归江东云巢父掉头不肯住东将入海随烟
卷六十二 第 2a 页 WYG1478-0723a.png
 雾其序云兼呈李白恐不能无微意也(黄常明/)
唐穆宗时令狐楚为相为景陵使以佣钱献羡馀怨声
 系路致有衡州之败观发潭州寄李宁常侍诗云君
 今侍紫垣我已堕青天委废从兹日旋归在几年又
 有答窦巩中丞诗云何年相赠答却得在中台亦可
 见其去国惨伤之情矣孔子曰苟患失之无所不至
 其楚之谓乎观甘露之事则可见矣当是时也王涯
 等被系神策仇士良白涯与李训谋逆将立郑注楚
卷六十二 第 2b 页 WYG1478-0723b.png
 时以旧相在阙下文宗召楚至帝对楚悲愤因付涯
 讯牒曰果涯书耶楚曰涯诚有谋罪应死呜呼观望
 腐夫阉人而诬置人于死地楚忍为之乎甘露野史
 乃言尚赖旧相令狐楚独为辩明若以史为證则野
 史之言未必公也
杜牧之作李和鼎诗云鵩鸟飞来庚子直谪去日蚀辛
 卯年由来枉死贤才士消长相持势自然盖言郑注
 事也方是时和鼎论注不可为相旋致贬谪故牧之
卷六十二 第 3a 页 WYG1478-0723c.png
 作诗痛之如此议者谓辛卯年在宪宗之时而文宗
 时无辛卯也岂牧之误乎余谓牧之所云非谓实庚
 子辛卯也鵩集于舍班固书庚子之日日有蚀之诗
 人有辛卯之咏借是事以明李甘之冤尔
杜牧之集有李给事诗二首其中有纷纷白昼惊千古
 铁锁朱殷几一空之句谓郑注甘露之事也又有可
 怜刘校尉曾讼石中书之句牧之自注云给事曾忤
 仇士良人遂以为给事者李石也余尝考之李石虽
卷六十二 第 3b 页 WYG1478-0723d.png
 尝为给事然劾郑注之事史所不载语言忤仇士良
 然亦在石拜相之后石既拜相则牧之诗题不应以
 给事为称其非李石明矣当时唯有李中敏与牧之
 厚善尝因旱欲乞斩注以申宋申锡之冤帝不省遂
 以病告归颍阳令牧之有元礼去归缑氏学之句牧
 之自注云因论郑注告归颍阳又史云注诛迁给事
 其后仇士良以开府荫其子中敏曰内谒者安得有
 子士良惭恚由是复弃官去由是论之则是中敏无
卷六十二 第 4a 页 WYG1478-0724a.png
 疑矣
唐太和末阉尹恣横天子以拥虚器为耻而元和逆党
 未讨帝欲夷绝其类李训谓在位操权者皆碌碌惟
 郑注可共事遂同心以谋已而杀陈宏志于青泥驿
 相继王守澄杨承和韦元素王践言皆不保首领又
 斲崔潭峻之棺而鞭其尸剪除逆党几尽亦可谓壮
 矣意欲诛宦官后乃图河湟归河朔诸镇天子向之
 郑注虽招权纳贿然出节度陇右欲因王守澄之葬
卷六十二 第 4b 页 WYG1478-0724b.png
 乘群宦临送以镇兵悉诛之谋亦未必不善会李训
 先五日举事遂成甘露之祸世以成败论人物故训
 注不得为忠至李德裕谓不可与徒𨽻齿亦太甚矣
 按唐史李甘与李中敏皆尝论郑注不可为相故甘
 有封州之谪而中敏有颍阳之归杜牧之赠甘诗云
 太和八九年训注极虓虎吾君不省觉二凶日威武
 喧喧皆传言明辰相登注和鼎顾予云我死有处所
 明日诏书下谪斥南荒去又有赠中敏诗云元礼去
卷六十二 第 5a 页 WYG1478-0724c.png
 从缑氏学江充来见犬台宫曲突徙薪人不会海边
 今作钓鱼翁盖深痛二公之言不行而训注得恣其
 谋也盖当是时仇士良窃国柄势焰熏灼士大夫于
 议论之间不敢以训注为是以贾杀身之祸故牧之
 之诗如此于乎东汉之季柄在宦官陈蕃之徒以忠
 勇之资谋殪其党而事亦不遂史载其名殆如日星
 而训注以当时士夫畏慑士良辈遂加以奸凶之目
 而史亦以为乱人万世之下无以自白其深可痛息
卷六十二 第 5b 页 WYG1478-0724d.png
 哉家藏甘露野史三卷及乙卯记一卷二书之说特
 相矛盾甘露野史之言上令训等诛宦官事觉反为
 所擒而乙卯记乃谓训等有逆谋盖甘露之出于朝
 廷公论而乙卯记附会士良之私情也乙卯记后有
 朱实跋尾数百言以乙卯所记为非是其说与野史
 同余故表而出之(葛常之/)
三良以身殉秦缪之葬黄鸟之诗哀之序诗者谓国人
 刺缪公以人从死则咎在秦缪而不在三良矣王仲
卷六十二 第 6a 页 WYG1478-0725a.png
 宣云结发事明君受恩良不訾临殁要之死焉得不
 相随陶元亮云厚恩固难忘君命安可违是皆不以
 三良之死为非也至李德裕则谓社稷死则死之不
 可许之死与梁丘据安陵君同讥则是罪三良之死
 非其所矣然君命之于前而众驱之于后为三良者
 虽欲不死得乎唯柳子厚云疾病命固乱魏氏言有
 章从邪陷厥父吾欲讨彼狂使康公能如魏颗不用
 乱命则岂至陷父于不义如此哉东坡和陶亦云顾
卷六十二 第 6b 页 WYG1478-0725b.png
 命有治乱臣子得从违魏颗真孝爱三良安足希似
 与柳子之论合而过秦缪墓诗乃云缪公生不诛孟
 明岂有死之日而忍用其良乃知三子徇公意亦如
 齐之二子从田横则又言三良之殉非缪公之意也
韦苏州睢阳感怀诗有曰宿将降贼庭儒生独全义宿
 将谓许远儒生谓张巡也盖当时物议以为巡死而
 远就虏疑远畏死而辞服于贼故应物云尔韩愈尝
 有言曰远倘畏死何苦守尺寸之地食其所爱之肉
卷六十二 第 7a 页 WYG1478-0725c.png
 以与贼抗而不降乎斯言得矣巡死后贼将生致远
 于偃师远亦以不屈死则是远亦终死贼也
李义山诗云本为留侯慕赤松汉庭方识紫芝翁萧何
 只解追韩信岂得虚当第一功是以萧何功在张良
 下也王元之诗云纪信生降为沛公草荒孤垒想英
 风汉家青史缘何事却道萧何第一功是以萧何功
 在纪信下也余谓炎汉创业何为宗臣高祖设指纵
 之喻尽之矣他人岂容议耶
卷六十二 第 7b 页 WYG1478-0725d.png
盗杀武元衡也白乐天为京兆掾初非言责而请捕盗
 以必得为期时宰恶其出位坐赋新井篇逐之九江
 故因闻琵琶乃有天涯流落之感至于泪湿青衫之
 上何惫如此哉先文康公尝有诗云平生趣操号安
 恬退亦恬然进不贪何事浔阳恨迁谪轻将清泪湿
 青衫又云及泉曾改庄公誓胜母终回曾子车素绠
 银床堪泪堕更能赋咏独何如
左太冲陶渊明皆有荆轲之咏太冲则曰虽无壮士节
卷六十二 第 8a 页 WYG1478-0726a.png
 与世亦殊伦渊明则曰惜哉剑舞疏奇功遂不成是
 皆以成败论人者也余谓荆轲功之不成不在荆轲
 而在秦舞阳不在秦舞阳而在燕太子舞阳之行轲
 固心疑其人不欲与之共事欲待他客与俱而太子
 督之不已轲不得已遂去故羽歌悲怆自知功之不
 成已而果膏刃秦庭当时固已惜之然概之于义虽
 得秦王之首于燕亦未能保终吉也故杨子云荆轲
 为丹奉于期之首燕督亢之图入不测之秦实刺客
卷六十二 第 8b 页 WYG1478-0726b.png
 之靡也焉可谓之义也可谓善论轲者
汉文欲轻利而反重义者以谓失本惠而伤吾仁固也
 或又咎帝短丧为伤于孝予观遗诏率皆言为已损
 制未尝使士庶皆短丧也厥后丞相翟方进与薛宣
 服母丧皆三十六日而除而颜师古注云汉制自文
 帝遗诏国家遵以为常则咎不在文帝矣而王荆公
 诗云轻刑死人众短丧生者偷仁孝自此薄哀哉不
 能谋轻刑死人众则固然矣短丧生者偷则似诬文
卷六十二 第 9a 页 WYG1478-0726c.png
 帝也(俱同上/)
 
 
 
 
 
 
 
卷六十二 第 9b 页 WYG1478-0726d.png
 
 
 
 
 
 
 
 诗话总龟后集卷十四